Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si.
Direktur Sekolah Pascasarjana